SRA-keurmerk

BonsenReuling is aangesloten bij SRA en heeft een SRA-keurmerk.

 

SRA is een netwerkorganisatie van 375 zelfstandige accountantskantoren met 900 vestigingen in Nederland. Met praktische en strategische ondersteuning versterkt SRA de bedrijfsvoering van de aangesloten kantoren. Door de bundeling van kennis en ervaring kunnen SRA-kantoren jou optimaal helpen en adviseren.

 

SRA-kantoren werken volgens het SRA-kwaliteitssysteem dat continu wordt getoetst en geborgd via een periodieke review.

 

WTA-vergunning
PCAOB
Forum of Firms
Gedragscode
Klachten en overige meldingen
Klokkenluidersregeling

WTA-vergunning

Deze Wta bepaalt dat alleen accountantsorganisaties met een vergunning van de AFM wettelijke accountantscontroles mogen verrichten. ECOVIS BonsenReuling Audit B.V. beschikt over deze Wta-vergunning.

 

De AFM heeft deze vergunning aan ECOVIS BonsenReuling Audit B.V. verleend onder vergunningnummer 13000746. Dit is opgenomen in het openbare register van de AFM.

PCAOB

ECOVIS BonsenReuling Audit B.V. is geregistreerd bij de Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB).

 

De PCAOB is de toezichthouder op accountantskantoren in de Verenigde Staten. Door deze registratie is ECOVIS BonsenReuling Audit B.V. bevoegd om Nederlandse dochterondernemingen van Amerikaanse bedrijven te controleren.

 

ECOVIS BonsenReuling Audit B.V. is steeds vaker actief op het gebied van grensoverschrijdend ondernemen. Werkzaamheden op het gebied van accountancy, maar ook fiscaal advies of juridisch advies.

Meer weten? Bekijk dan de website van PCAOB.

Forum of Firms

BonsenReuling maakt deel uit van het ECOVIS International®-netwerk.

Ecovis International® is lid van Forum of Firms, een onafhankelijke vereniging van internationale netwerken die internationale audits uitvoeren. Als lid is Ecovis International® verplicht om de kwaliteitscontrolenormen die Forum of Firms heeft opgesteld te implementeren en te bewaken. Tevens wordt er jaarlijks een verklaring uitgebracht waarin staat dat haar leden zich houden aan de hoge normen van Forum of Firms.

Gedragscode

Medewerkers van BonsenReuling verrichten hun diensten op eerlijke, transparante en duidelijk wijze. Ook handelen zij in overeenstemming met algemeen geaccepteerde fatsoensnormen en gezond verstand.

 

Integriteit en objectiviteit

Bij de uitvoering van werkzaamheden worden medewerkers niet gehinderd door vooroordelen, belangentegenstellingen of beïnvloeding door derden. Medewerkers zijn onpartijdig in hun oordeelsvorming. Indien zij een bijzonder belang vertegenwoordigen, maken zij dit aan alle betrokkenen duidelijk kenbaar.

 

Situaties die voor belanghebbenden aanleiding kunnen geven tot twijfel aan de integriteit en objectiviteit van medewerkers dienen vermeden te worden. Hierbij kan gedacht worden aan:

  • het aangaan van relaties met belanghebbenden, die kunnen leiden tot vooroordelen of beïnvloeding van de objectieve oordeelsvorming
  • het aanvaarden van voordelen van dan wel het aanbieden van voordelen aan andere belanghebbenden
  • medewerkers of hun gezinsleden aanvaarden geen giften van of bieden geen giften aan opdrachtgevers of relaties, voor zover dit in strijd is met de interne richtlijnen

 

Deskundigheid en zorgvuldigheid

De medewerkers van BonsenReuling voeren alleen werkzaamheden uit waarvan zij vinden dat zij hiervoor voldoende kennis en kunde bezitten. Er wordt tegenover derden dan ook niet ten onrechte de verwachting gewekt bepaalde ervaring of expertise te bezitten. Onze werkzaamheden worden deskundig, zorgvuldig en met een deugdelijke onderbouwing uitgevoerd.

 

Geheimhouding en vertrouwelijkheid

Medewerkers van BonsenReuling gaan vertrouwelijk om met informatie die tijdens de uitoefening van werkzaamheden is verkregen. Deze geheimhouding blijft ook na beëindiging van de werkzaamheden van kracht. Vertrouwelijkheid betekent niet alleen dat informatie niet openbaar gemaakt zal worden, maar ook dat informatie niet gebruikt zal worden ten voordele van zichzelf of anderen. Medewerkers vragen aan betrokkenen uitsluitend die informatie die noodzakelijk is om werkzaamheden juist uit te voeren.

 

Zonder expliciete toestemming van belanghebbenden zal de verkregen informatie niet openbaar worden gemaakt, behalve op gezag van wet- en regelgeving. Medewerkers beoordelen te allen tijde, vóór daadwerkelijke openbaarmaking, de belangen van alle betrokkenen.

 

Wanneer een opdrachtgever een (anders luidende) opdracht aan onze organisatie wenst te verstrekken, verschaffen wij op verzoek alleen die informatie die is voorgeschreven volgens de van toepassing zijnde regelgeving.

 

Informatie wordt uitsluitend met collega’s gedeeld indien dit nodig is voor de opdracht en in het kader van de eventueel van toepassing zijnde regelgeving. Bestanden, interne dossiers en stukken die eigendom zijn van de opdrachtgever of de betrokken organisatie worden adequaat bewaard.

 

Professioneel gedrag

Directieleden en medewerkers houden zich aan de relevante wet- en regelgeving en onthouden zich van handelingen die onze organisatie of ons beroep in diskrediet brengen.

 

Aanvaarding van opdrachten

Wij aanvaarden uitsluitend opdrachten waarvan wij vinden dat we hiertoe voldoende kennis en kunde bezitten. Verder zorgen wij ervoor dat bij de opdrachtgever de eigen verantwoordelijkheid en die van onze organisatie, specifiek ten aanzien van wet- en regelgeving, duidelijk is. Hiermee voorkomen wij dat onze opdrachtgevers ongerechtvaardigde verwachtingen hebben van onze diensten.

 

Onafhankelijkheid

Onze organisatie conformeert zich aan de onafhankelijkheidsvoorschriften zoals opgenomen in de verordeningen van de beroepsorganisatie (NBA). Onze medewerkers zijn onafhankelijk van hun opdrachtgever of andere belanghebbenden. Er bestaat tussen onze medewerkers en belanghebbenden geen relatie of verbintenis. Dit betekent ook dat wij alle omstandigheden vermijden die bij anderen aanleiding zou kunnen geven om aan onze objectieve oordeelsvorming te twijfelen.

Klachten en overige meldingen

Uiteraard doen alle specialisten van BonsenReuling hun uiterste best om cliënten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat de uitgevoerde werkzaamheden niet volledig aan jouw wensen of eisen voldoen.

 

Niet tevreden?

Mocht je ontevreden zijn over uitgevoerde werkzaamheden, neem dan zo snel mogelijk contact op met jouw contactpersoon van BonsenReuling. Leg je jouw klacht/aanmerking liever bij iemand anders neer?
Neem dan contact op met het dagelijks bestuur van BonsenReuling (Frank Maarsingh/Roel Wieggers).

 

Wat doet het dagelijks bestuur?

Het dagelijks bestuur zal jouw klacht aanhoren en over de verdere afhandeling adviseren. Indien de aard en omvang van de klacht dat vereisen, zal ook de compliance officer de klacht in behandeling nemen. Zo nodig zal zij in overeenstemming met de van toepassing zijnde richtlijnen maatregelen treffen.

 

Alle meldingen worden door BonsenReuling zorgvuldig beoordeeld. Geef je jouw klacht liever anoniem door? Ook dat is mogelijk.
Wij zullen jouw klacht vertrouwelijk behandelen. Wij streven ernaar klachten tijdig en naar tevredenheid op te lossen en zo de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

Klokkenluidersregeling

Ben je van mening dat er onregelmatigheden binnen of (mede) buiten het accountantskantoor zijn? Dan kun je gebruikmaken van de klokkenluidersregeling.

 

Op basis van artikel 27 van de Verordening Accountantsorganisaties, is het van belang dat personen van buiten het accountantskantoor en bij haar werkzame of aan haar verbonden personen zonder gevaar voor hun rechtspositie vermeende onregelmatigheden binnen of (mede) buiten het accountantskantoor aan de orde kunnen stellen.

 

Er is hiervoor een interne procedure opgesteld. Op verzoek kan deze klokkenluidersregeling opgevraagd worden bij compliance officer Bibi van den Bragt.

Meer weten over wat we allemaal doen?

Plan een afspraak met één van onze specialisten.