De maatregelen die zijn getroffen om dit te bewerkstelligen zijn:

  • een lagere WW-premie voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd én een vast aantal uren
  • strengere regels voor het inzetten van oproepkrachten
  • een nieuwe ontslaggrond
  • werknemers hebben vanaf hun eerste werkdag recht op een transitievergoeding

 

Daarnaast is nog een belangrijke wijziging doorgevoerd: de ketenregeling is verruimd. Vanaf 2020 kunnen opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd een jaar langer worden aangegaan (3 jaar in plaats van 2 jaar).

 

Al deze wijzigingen vergen actie van jou als werkgever! Je zult de administratie moeten nalopen en waar nodig aanvullende schriftelijke afspraken moeten maken met jouw werknemers.

De 4 belangrijkste wijzigingen voor jou als werkgever

Hoge/lage ww-premie

De duur en omvang van de arbeidsovereenkomst zijn vanaf 2020 bepalend voor de hoogte van de te betalen ww-premie. De hoge ww-premie is 55 hoger dan de lage ww-premie. De lage ww-premie geldt voor werknemers met een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en een vaste arbeidsomvang. Voor vrijwel alle andere werknemers zal de hoge ww-premie betaald moeten worden.

 

Oproepkrachten

Aan alle oproepkrachten die 1 jaar (of langer) in dienst zijn, moet schriftelijk een arbeidsovereenkomst met vaste uren worden aangeboden. Tevens moet een oproep minimaal 4 dagen voor de dag dat de oproepkracht moet werken worden gedaan. Als een oproep wordt geannuleerd/gewijzigd, moet dit ook 4 dagen voorafgaand.

 

Ketenregeling

Vanaf 2020 kunnen er weer 3 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd in een totale periode van 3 jaar worden gesloten. Een tussenpoos van 6 maanden blijft gelden. Na 3 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd en/of als het dienstverband in totaal langer dan 3 jaar heeft geduurd, geldt de arbeidsovereenkomst bij voortzetting vanaf dat moment voor onbepaalde tijd.

 

Transitievergoeding

Alle arbeidsovereenkomsten die in 2020 worden beëindigd of niet worden voortgezet op initiatief van de werkgever geven een werknemer het recht op een transitievergoeding. Ongeacht de duur van de arbeidsovereenkomst; dus al vanaf de 1e dag! De feitelijke duur van het dienstverband is bepalend. De hoogte is 1/3e maandsalaris per gewerkt dienstjaar. Bij dienstverbanden korter dan 1 jaar wordt de vergoeding naar rato berekend.

 

Heb je vragen of wil je sparren over wat de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) voor jou betekent? Neem dan contact met ons op.

Update 4 | Uitzondering overschrijding vaste arbeidsduur 30% zorgpersoneel
Update 3 | Administratieve verplichtingen verder uitgesteld tot 1 juli 2020
Update 2 | Schriftelijkheidsvereiste versoepeld
Update 1 | Uitstel administratieve verplichtingen

Update 4 | Uitzondering overschrijding vaste arbeidsduur 30% zorgpersoneel

Op grond van de Wet Arbeidsmarkt in Balans betalen werkgevers per 1 januari jl. een hogere WW-premie voor werknemers met een flexibel contract. Onderdeel van deze regeling is dat werkgevers ook een hogere premie moeten betalen indien werknemers veel meeruren werken ten opzichte van hun contracturen (meer dan 30%).

 

Door het Coronavirus worden (met name) in de zorg veel overuren gewerkt. De overheid wil niet dat dit leidt tot hogere WW-premies voor de werkgevers in de zorg. Daarom zal zij een aanpassing uitwerken, zodat werkgevers (in ieder geval) in de zorgsector zich geen zorgen hoeven te maken over de hogere WW-premie.

Update 3 | Administratieve verplichtingen verder uitgesteld tot 1 juli 2020

De administratieve verplichtingen zijn verder uitgesteld tot 1 juli 2020. Voor alle werkgevers geldt dat zij pas eind juni 2020 (in plaats van eind maart 2020) een schriftelijke arbeidsovereenkomst in hun administratie hoeven te hebben, om de lage WW-premie met terugwerkende kracht per 1 januari 2020 te mogen toepassen.

Update 2 | Schriftelijkheidsvereiste versoepeld

Uit het kennisdocument dat het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 16 december 2019 heeft gepubliceerd blijkt dat het schriftelijkheidsvereiste voor de lage WW-premie soepeler is dan op voorhand werd gedacht.

 

Waar in eerste instantie nog werd gesteld dat daadwerkelijk een schriftelijke arbeidsovereenkomst in de administratie van de werkgevers moest zijn opgenomen, blijkt nu een digitale handtekening of instemming per e-mail ook voldoende. Van een schriftelijke arbeidsovereenkomst is pas sprake als afspraken die op papier zijn gezet, door beide partijen zijn ondertekend. Uit het kennisdocument blijkt nu echter dat voor de toepassing van de lage premie soepeler mag worden omgegaan met dit schriftelijkheidsvereiste en dat wanneer een werknemer een digitale handtekening zet, instemt per e-mail of zelfs via een digitaal HR-systeem zijn instemming kenbaar heeft gemaakt, dit voldoende is om de lage premie te mogen toepassen.

 

Open hier het volledige kennisdocument

Update 1 | Uitstel administratieve verplichtingen

Op 9 december 2019 heeft minister Koolmees in een brief aan de Tweede Kamer bekend gemaakt, dat hij werkgevers 3 maanden langer de tijd geeft om de administratie op orde te krijgen ten aanzien van de lage WW-premie.

 

In de wet was bepaald dat werkgevers uiterlijk 1 januari 2020 een schriftelijke (door beide partijen ondertekende) arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met een vast aantal uren in hun administratie moesten hebben als zij de lage premie wilden kunnen toepassen. Was dit niet aanwezig, dan zou vanaf 1 januari 2020 de hoge premie moeten worden berekend.

 

Concreet betekent dit dat werkgevers iets meer lucht hebben gekregen, maar nog steeds is actie vereist! Zorg dat je uiterlijk vóór 1 april 2020 voldoet aan de administratieve verplichtingen. Als je niet vóór 1 april 2020 alsnog aan de voorwaarden voldoet, ben je met terugwerkende kracht tot en met januari alsnog de hoge premie verschuldigd.

 

Lees hier de brief van Minister Koolmees

Meer weten over wat we allemaal doen?

Plan een afspraak met één van onze specialisten