Waarom is er controleplicht?

Dit is geregeld in de wet en wel in artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

 

De ratio achter deze wetgeving is dat naar mate een onderneming groter wordt, er steeds meer belanghebbenden zijn bij jouw onderneming. Daarom moet je ook uitgebreidere jaarcijfers deponeren bij het handelsregister. Bij de belanghebbenden moet je denken aan leveranciers, afnemers, werknemers, kredietverzekeraars, banken en de belastingdienst. Deze moeten er op kunnen vertrouwen dat de jaarrekening een goed (getrouw) beeld geeft van de werkelijkheid.

 

De accountant controleert de jaarrekening en brengt daarover verslag uit in een zogenaamde controleverklaring.

Verschil tussen samenstellen en controleren jaarrekening

Voordat jouw onderneming ‘middelgroot’ was, werd de jaarrekening samengesteld door jouw accountant. Samenstellen houdt in dat de accountant op basis van de door jou aangeleverde informatie, een jaarrekening opstelt die voldoet aan de wettelijke voorschriften qua inhoud en vorm. De toetsing van de aangeleverde informatie door de accountant is marginaal, al zal de accountant er in de praktijk wel kritisch naar kijken. De accountant geeft in ieder geval formeel geen zekerheid over de gegevens in de jaarrekening.

 

Bij jaarrekeningcontrole is dat wel het geval: de accountant dient met een redelijke mate van zekerheid een uitspraak te doen of de informatie in de jaarrekening al dan niet betrouwbaar is.

 

Om zekerheid te kunnen verschaffen zal de accountant de aangeleverde informatie op betrouwbaarheid moeten controleren. Hiertoe moet de accountant zich verdiepen in de bedrijfsprocessen, meer informatie verzamelen en dat ook grondig moeten documenteren. De accountant zal dus veel meer doorvragen dan voorheen en zal inzage willen hebben in geautomatiseerde systemen en zal meer documenten willen zien. Dat kost dus meer tijd dan voorheen bij het samenstellen van de jaarrekening.

Hoe verloopt de controle jaarrekening?

Bij de controle van de jaarrekening zijn de volgende fasen te onderkennen:

 

1. Planning en opzet van de controle

Hierbij zal de accountant op basis van kennis van jouw onderneming bepalen welke risico’s hij onderkent en hoe hij die risico’s wil beperken door controlewerkzaamheden.

2. Interimcontrole
Beoordelen en toetsen van de interne procedures en controles binnen jouw onderneming om na te gaan of en hoeverre de onderkende risico’s hiermee worden afgedekt.

3. Eindejaarscontrole

Controleren van de jaarrekening, waarbij de accountant vooral aandacht besteedt aan die posten die niet door interne controles worden ondervangen.

4. Afronding en afgeven controleverklaring

Zijn alle risico’s voldoende afgedekt en is een rapportage daarover in de controleverklaring (voor de jaarrekening) en een accountantsverslag voor de ondernemingsleiding/aandeelhouder opgenomen?

 

Om dit proces zo efficiënt en effectief mogelijk te laten verlopen streven wij ernaar om jou voldoende uitleg en instructies te geven ten aanzien van de nodige werkzaamheden die je kunt verrichten. Het is vervolgens van groot belang om de gevraagde stukken en informatie snel en compleet aan te leveren. Door goede afspraken en samenwerking kan uren- en geldverspilling worden voorkomen.

 

Persoonlijk contact staat in onze dienstverlening centraal, dat betekent voor jou een vast aanspreekpunt met een vast team daaromheen. Door goede communicatie en samenwerking kunnen wij van toegevoegde waarde zijn voor jou en jouw onderneming.

 

Voordelen controleopdracht

Bij een jaarrekeningcontrole wordt jouw organisatie doorgelicht om te kijken in hoeverre belangrijke (bedrijfs)risico’s voldoende worden beheerst. Wij rapporteren over eventuele tekortkomingen en geven aan hoe je deze kunt oplossen. Zaken die jij zelf niet (meer) ziet, worden door het onderzoek van de accountant gesignaleerd en benoemd.

 

Daarnaast is een goedkeurende controleverklaring ook een soort keurmerk, waaraan financiers maar ook afnemers waarde hechten. Zeker in het internationale verkeer is de aard van de controleverklaring van belang.

Vrijstellingen controleplicht

Tussenholdings kunnen gebruik maken van een vrijstelling voor de controleplicht, mits de uiteindelijke topholding de cijfers van de onderliggende vennootschappen consolideert in haar eigen jaarrekening.

 

Ook geldt er een vrijstelling voor zogenaamde ‘personal holdings’, die geen andere activiteiten hebben dan alleen aandeelhouder zijn. Deze holding mag dus geen management voeren, leningen verstrekken of anderszins betrokken zijn bij de andere dochtermaatschappijen. De eisen hiervoor zijn casusafhankelijk, waardoor er geen algemene uitspraak over gedaan kan worden.

Meer onderwerpen over Audit

De Audit-afdeling is gespecialiseerd in een breed scala aan werkzaamheden, in hoofdlijnen houden zij zich bezig met:

  • het uitvoeren van controleopdrachten (wettelijke, statutaire of vrijwillige)
  • het uitvoeren van subsidiecontroles
  • analyseren van (grote hoeveelheden) data met behulp van data-analyse software voor zowel ondernemers als curatoren
  • bieden van ondersteuning bij uitvoeren van integrale bedrijfsrisicoanalyse
  • geven van advies ten aanzien van beheersbare organisatie

Martijn Schotman MSc RA

Directeur

0544-39 33 33 m.schotman@bonsenreuling.nl Stuur een bericht

Meer weten over wat we allemaal doen?

Plan een afspraak met één van onze specialisten.