Wat houdt de BIK in?

De BIK betreft een tijdelijke regeling welke ervoor moet ervoor zorgen dat ondernemers ook tijdens de huidige Coronacrisis blijven investeren in nieuwe bedrijfsmiddelen. Daarnaast kan het interessant zijn om bepaalde investeringen naar voren te halen in plaats van deze uit te stellen. Op deze manier wordt er geprobeerd om ervoor te zorgen dat de economische terugval geen lange nasleep zal krijgen als gevolg van het uitblijven van investeringen. Na 31 december 2022 houdt de regeling alweer op te bestaan.

Wie kan de BIK gebruiken?

De BIK is in eerste instantie in het leven geroepen ter ondersteuning van het mkb maar deze regeling is te gebruiken door alle bedrijven die voldoende loonheffingen afdragen. Wel is het zo dat er een staffel ingebouwd is in de BIK, zodat kleinere investeringen procentueel een grotere tegemoetkoming krijgen dan grotere investeringen. Tot een investeringsbedrag van € 5.000.000 bedraagt het BIK percentage 3,9% van het investeringsbedrag. Bij investeringen van meer dan € 5.000.000 wordt dit percentage verlaagd naar 1,8% voor het deel van het investeringsbedrag dat uitkomt boven de € 5.000.000.

Verrekening met de loonheffingen

De BIK kan door ondernemers (alleen) in mindering worden gebracht op de af te dragen loonheffingen (loonbelasting en premies volksverzekeringen). Het voordeel van het verlenen van een korting via deze weg is dat het niet uitmaakt of je winst of verlies hebt. Je kunt in beide gevallen direct voordeel hebben bij deze regeling. Verder garandeert de regeling dat investeren onder de BIK alleen gunstig is als je ook werknemers in dienst hebt (omdat je alleen een voordeel hebt als je loonheffingen moet betalen).

 

De BIK kun je genieten door een zogenoemde afdrachtvermindering: deze vindt plaats door verrekening van de BIK met de nog resterende loonaangiften van dat kalenderjaar. De af te dragen loonheffingen mogen niet verder dan tot nihil worden verminderd. Wanneer in bepaalde gevallen niet de gehele afdrachtvermindering kan worden gerealiseerd, bestaat de mogelijkheid om de loonaangiften over reeds verstreken tijdvakken in het betreffende jaar achteraf te corrigeren waarbij de korting alsnog benut mag worden.

 

Enkele praktische aandachtspunten:

 

  • Per bedrijfsmiddel geldt een drempel ten aanzien van het investeringsbedrag van minimaal € 1.500 (voor de KIA betreft dit bijvoorbeeld slechts € 450).
  • De regeling is alleen toepasbaar bij de aanschaf van nieuwe bedrijfsmiddelen.
  • De betalingen van het nieuw aangekochte bedrijfsmiddel moeten in 2021/2022 geheel zijn voldaan en het bedrijfsmiddel moet binnen zes maanden na betaling in gebruik zijn genomen.
  • Verplichtingen ter zake van verbetering en/of voortbrengingskosten van een bedrijfsmiddel komen in beginsel niet in aanmerking voor de BIK.
  • Een aanvraag kan één keer per kwartaal worden gedaan (in totaal kan dus maximaal vier keer per jaar een aanvraag worden gedaan).
  • De ondergrens van het investeringsbedrag per aanvraag bedraagt € 20.000.
  • De gedachte achter de regeling is dat deze voor het overige zo veel mogelijk aansluit bij de reeds bestaande regeling voor kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), investeringen in reguliere personenauto’s of woningen zijn hierdoor uitgesloten.
  • De BIK is te gebruiken in combinatie met de KIA, EIA, MIA en VAMIL.
  • De BIK is vooralsnog niet toepasbaar bij een fiscale eenheid bij een entiteit die zelf geen loonheffingen verschuldigd is. Ook al is er wel een entiteit binnen fiscale eenheid waar wel loonheffingen verschuldigd zijn. De wens van het kabinet is dat dit wel het geval zal zijn (met terugwerkende kracht naar 1 januari 2021) en hiervoor heeft het kabinet goedkeuring gevraagd aan de Europese Commissie.

Aanvragen BIK-verklaring

Aanvragen kunnen worden ingediend bij het RVO. Het aanvraagloket opent per 1 september 2021 Het RVO controleert de ingediende aanvraag en geeft bij goedkeuring een BIK-verklaring af. Met deze BIK-verklaring kan het bedrijf de BIK toepassen in de loonaangifte in het jaar waarin de BIK-verklaring is afgegeven. De Belastingdienst beoordeelt op basis van de BIK-verklaring of de afdrachtvermindering terecht en tot het juiste bedrag in de loonaangifte is toegepast.

Overige van belang zijnde informatie

Het RVO en de Belastingdienst zijn op het moment van schrijven van dit blog nog bezig met de uitwerking van het aanvraagproces. Hieruit zal ook volgen welke bewijsstukken aangeleverd moeten kunnen worden door de ondernemer. Het kabinet heeft ook aangegeven dat de voor 2021 geldende percentages en drempels in 2022 mogelijk nog worden aangepast wanneer het beschikbare budget voor 2021 onvoldoende blijkt.

Tot slot

De BIK kan een hele interessante regeling zijn voor veel ondernemers. Er zitten echter behoorlijk veel regels verbonden aan de toepassing ervan. Een aantal hiervan zijn hierboven reeds behandeld. Wil jij graag meer weten over toepassing van de regeling of heb jij hulp nodig bij de aanvraag van een BIK-verklaring? Neem gerust contact met mij op.

 

Publicatiedatum: 11-02-2021

Joost van Eimeren

Belastingadviseur

0481-36 58 20 j.van.eimeren@bonsenreuling.nl Stuur een bericht

Meer weten over wat we allemaal doen?

Plan een afspraak met één van onze specialisten