NOW 1.0
TOZO 2.0 TIJDELIJKE OVERBRUGGING
NOW 1.0 DEFINITIEVE VASTSTELLING

NOW 1.0

Sinds maandag 6 april 2020 is het mogelijk om de compensatie voor de loonkosten aan te vragen.

 

Op 31 maart 2020 heeft de overheid de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) nader toegelicht. De regeling geldt in eerste instantie voor drie maanden, maar de overheid geeft nadrukkelijk aan dat deze kan worden verlengd indien noodzakelijk.

 

Hoogte subsidie

Indien je aan de voorwaarden voldoet, kun je een subsidie aanvragen voor jouw loonkosten. De hoogte is afhankelijk van je loonkosten en van jouw omzetdaling. Het percentage van jouw loonkosten waar je een subsidie voor ontvangt, is 90% van het percentage dat jouw omzet daalt. Enkele voorbeelden: indien je 100% omzetdaling hebt, ontvang je een subsidie van 90% van jouw loonkosten. Indien je 50% omzetdaling hebt, ontvang je een subsidie van 45% van jouw loonkosten.

 

Na goedkeuring van je aanvraag stelt het UWV een voorschot beschikbaar van 80% van de te verwachten subsidie. Dit voorschot wordt in drie termijnen betaald. Het streven is dat de eerste betaling binnen 2-4 weken na de aanvraag aan jou wordt uitbetaald.

 

Loonsom

De subsidie bedraagt maximaal 90% van jouw loonsom. Onder deze loonsom valt het loon voor de sociale verzekeringen (SV-loon) uit tegenwoordige dienstbetrekking (dus bijvoorbeeld geen ontslagvergoedingen). Daarnaast wordt rekening gehouden met een vaste forfaitaire opslag van 30% over de loonsom, voor alle werkgeverslasten (denk aan werkgeverspremies, pensioenpremies, vakantietoeslag, enzovoorts). De subsidie wordt dus uiteindelijk gebaseerd op 130% van jouw loonsom.

 

Alleen het loon tot tweemaal het maximum maandloon (€ 9.538 bruto per maand) komt in aanmerking. Het loon dat een werknemer ontvangt boven deze grens telt dus niet mee voor de subsidie.

 

De NOW staat ook open voor buitenlandse werkgevers die een werknemer in dienst hebben die in Nederland sociaal verzekerd is. Uiteraard dienen ook zij aan alle voorwaarden te voldoen.

 

Let op: het salaris dat wordt betaald aan DGA’s die niet verplicht sociaal verzekerd zijn, telt niet mee voor de subsidie. Voor dit salaris kun je dus géén subsidie aanvragen.

 

Bij de subsidieaanvraag zal worden gekeken naar jouw loonkosten in januari 2020 (maal drie maanden). Op die loonkosten wordt jouw subsidie (en daarmee jouw voorschot) in eerste instantie gebaseerd. Bij de definitieve vaststelling van de subsidie wordt gekeken naar de feitelijke loonkosten in de maanden maart tot en met mei 2020. Indien de feitelijke loonkosten in deze maanden lager blijken te zijn, wordt de subsidie lager vastgesteld. Indien de feitelijke loonkosten in deze maanden hoger blijken te zijn, wordt géén hogere subsidie vastgesteld.

 

Voorwaarde 1: omzetdaling minimaal 20%

Om te berekenen wat jouw omzetdaling is, moet je 25% van jouw omzet in 2019 vergelijken met de verwachte omzet over een periode van drie aaneengesloten maanden in 2020. Je mag daarbij zelf de startmaand van deze periode kiezen, de opties zijn: 1 maart, 1 april of 1 mei 2020. Met eventuele seizoensinvloeden of groeiambities is bewust geen rekening gehouden, om de regeling zo simpel mogelijk te houden.

 

Indien jouw onderneming onderdeel is van een groep ondernemingen, moet de omzetdaling over de gehele groep worden berekend.

 

Indien de (verwachte) omzetdaling over de door jou gekozen drie maanden gemiddeld 20% of hoger is, kom je in aanmerking voor de NOW-regeling.

 

Voorwaarde 2: inspanningsverplichting om loonkosten op peil te houden

Je hebt als werkgever een inspanningsverplichting om jouw loonkosten in de maanden maart tot en met mei 2020 zoveel mogelijk gelijk te houden aan jouw loonkosten in januari 2020. Indien de loonkosten in maart t/m mei 2020 lager uitvallen, wordt over dit verschil achteraf een korting op jouw subsidie toegepast. Deze korting is in veel gevallen niet naar rato, en kan behoorlijk oplopen. Het is in de meeste gevallen dus raadzaam om oproepkrachten door te betalen (minimaal het aantal uren dat zij in januari 2020 betaald hebben gekregen), en tijdelijke arbeidsovereenkomsten die in de komende maanden aflopen te verlengen tot minimaal 1 juni 2020.

 

Voorwaarde 3: geen ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen

Je mag in de periode waarover je de subsidie wilt aanvragen, géén ontslag aanvragen bij het UWV vanwege bedrijfseconomische redenen. Doe je dit toch, dan wordt een korting op jouw subsidie toegepast die altijd hoger is dan de loonkosten die je zou besparen bij ontslag. Een ontslagaanvraag bij het UWV kost bovendien behoorlijk wat tijd (zeker in combinatie met de opzegtermijn die je in acht moet nemen). Dus als je in aanmerking komt voor de NOW-regeling, is ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen in de meeste gevallen niet verstandig.

 

Overige voorwaarden

 

  • de verstrekte subsidie mag uitsluitend worden gebruikt voor betaling van jouw loonkosten
  • je verstrekt na afloop van de subsidieperiode definitieve omzetcijfers met accountantsverklaring (voor de kleinere aanvragen zal geen accountantsverklaring nodig zijn, wat onder ‘kleinere aanvragen’ moet worden verstaan wordt nog bekend gemaakt)
  • je informeert jouw personeel (al dan niet via de OR/PVT) over de subsidieverlening
    je doet steeds tijdig loonaangifte, houdt een controleerbare administratie bij en verstrekt tot 5 jaar na datum vaststelling subsidie op verzoek inzicht in deze administratie
  • indien je een loonkostensubsidie ontvangt op grond van de Participatiewet, moet je de instantie die deze subsidie verstrekt informeren indien je subsidie ontvangt op grond van de NOW

Bij de definitieve vaststelling van de subsidie moet je een verklaring afgeven dat je aan deze voorwaarden hebt voldaan.

 

Subsidie aanvragen

Je kunt de subsidie aanvragen bij het UWV. Het benodigde formulier is vanaf 6 april 2020 beschikbaar gesteld. De aanvraag kan (vooralsnog) tot uiterlijk 31 mei 2020 worden ingediend. De datum van aanvraag is verder niet relevant, omdat met terugwerkende kracht tot 1 maart 2020 subsidie kan worden aangevraagd wegens omzetderving.

 

Bij de aanvraag moet je aangeven welk percentage omzetdaling je verwacht, en in welke aaneengesloten periode van drie maanden. Ook moet je jouw rekeningnummer vermelden, deze moet gelijk zijn aan het rekeningnummer waarop je betalingen van de Belastingdienst ontvangt inzake loonheffingen.

 

Om voor de subsidie in aanmerking te komen, moest je in het bezit zijn van een Nederlands bankrekeningnummer. Dit leverde veel problemen op voor buitenlandse werkgevers die slechts in het bezit zijn van een buitenlands rekeningnummer, en niet binnen afzienbare tijd een Nederlands bankrekeningnummer toegekend krijgen. Op 1 mei is de NOW-regeling op dit punt aangepast. Bepaald is dat ook werkgevers met een niet-Nederlands SEPA-bankrekeningnummer in aanmerking komen voor de subsidie. Zij kunnen momenteel nog geen aanvraag indienen, omdat het UWV bezig is om het aanvraagproces hierop aan te passen. Wel kunnen zij alvast contact opnemen met het UWV. Heb jij als buitenlandse werkgever geen SEPA-bankrekeningnummer? In dat geval kun je de aanvraag later alsnog met dit nummer aanvullen. Een SEPA-bankrekeningnummer is aldus een vereiste om voor de NOW-regeling in aanmerking te komen.

 

Indien je reeds een aanvraag had ingediend voor werktijdverkorting, moet je het dossiernummer van deze aanvraag vermelden bij jouw subsidieaanvraag.

 

De subsidieaanvraag is gekoppeld aan jouw loonheffingennummer. Indien je meerdere loonheffingennummers hebt, moet je voor ieder loonheffingennummer een aanvraag indienen.

Jouw (voorlopige) subsidieaanvraag wordt uiterlijk binnen 13 weken toe- of afgewezen (het voorschot wordt in de tussentijd reeds aan jou betaald). De definitieve vaststelling van de subsidie van de NOW 1.0, kan worden aangevraagd vanaf 7 oktober 2020. Indien er een accountantsverklaring moet worden overlegd, dan dien je de aanvraag binnen 38 weken na 7 oktober 2020 in te dienen. Als je een verklaring van een deskundige derde dient te overleggen, bedraagt deze termijn 24 weken. Na jouw aanvraag tot definitieve vaststelling heeft het UWV 52 weken de tijd om te beslissen op jouw aanvraag.

 

Onze juristen staan voor je klaar om jouw subsidieaanvraag in te dienen of je te ondersteunen bij jouw aanvraag. Voor deze aanvraag is overigens géén eHerkenning nodig. Neem gerust contact op met onze juristen of jouw vaste contactpersoon als wij je bij jouw aanvraag van dienst kunnen zijn.

 

TOZO 2.0 TIJDELIJKE OVERBRUGGING

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

NOW 1.0 DEFINITIEVE VASTSTELLING

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. iusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

mr. Hester van Seventer

Senior jurist

0481-36 58 20 h.van.seventer@bonsenreuling.nl Send a message

Want to know more about what we do?

Make an appointment with one of our professionals