Wanneer gaat het niet goed?

In Nederland wordt doorgaans een holding gebruikt als aandeelhouder van de Duitse GmbH. Dat is vanwege aansprakelijkheid / risicospreiding binnen een ondernemingsstructuur ook vaak een goede overweging. Maar juist deze gedachte leidt tot een vergoot risico op (onnodige) dividendbelasting in Duitsland.

 

De Duitse belastingdienst gaat er in de basis van uit dat een Nederlandse holding alleen is opgericht om belastingheffing op winst uit deelnemingen te voorkomen (wat overigens ook best vaak zo is). Indien er sprake is van zo’n potentiële misbruikstructuur, vindt de Duitse belastingdienst dat Duitsland gerechtigd is dividendbelasting in te houden. Vaak is dat 15%.

Wanneer gaat het wel goed?

Indien een actieve BV aandeelhouder is van een Duitse GmbH, is er doorgaans geen sprake van een misbruik structuur en accepteert de Duitse belastingdienst vaak een inhoudingsvrijstelling / 0% dividendbelasting. Het gaat in de meeste gevallen dus goed als de aandeelhouder van de GmbH, de Nederlandse werkmaatschappij is die zaken doet met de Duitse GmbH. Het kan ook goed gaan indien de aandeelhouder een holding is, die echter ook personeel in dienst heeft (naast de DGA), zoals dat wel eens het geval is bij een zogenoemde exploitatie BV.

Vergeet aanvraag van de vrijstelling niet

Een eventuele vrijstelling kan alleen worden toegepast als er vooraf een verzoek is ingediend en deze ook is gehonoreerd. Indien er geen vrijstellingsbeschikking is afgegeven op het moment dat de dividenduitkering wordt gedaan, is altijd dividendbelasting verschuldigd. Er bestaat dan wel een mogelijkheid de eventuele afgedragen dividendbelasting terug te vragen.

Verdragsbescherming voor Holding met alleen Nederlandse aandeelhouders

Gelukkig heeft Nederland met Duitsland een belastingverdrag gesloten die de belastingdruk nog kan beperken. Afgesproken is namelijk dat er onder voorwaarden slechts 5% dividendbelasting mag worden geheven, indien de Nederlandse Holding BV (aandeelhouder van de GmbH) uiteindelijk zelf weer alleen Nederlandse aandeelhouders (UBO’s) heeft.

Niet alleen van belang voor winstuitkering

Eventuele dividendbelasting is niet alleen verschuldigd bij een eventuele dividenduitkering. Dividendbelasting is ook verschuldigd indien bijvoorbeeld naar mening van de belastingdienst geen zakelijke afspraken tussen een BV en een GmbH binnen dezelfde ondernemingsstructuur worden gemaakt. Dan is er mogelijk sprake van zogenoemde “Verdeckte Gewinnausschüttung” en is er dividendbelasting verschuldigd naast een mogelijk correctie van de vennootschapsbelasting.

 

Tot slot
Uiteraard speelt niet alleen dividendbelasting een rol bij de keuze van de juiste aandeelhouder van de GmbH. Ook de reeds genoemde risicobeperking en mogelijke andere argumenten kunnen een rol spelen.

Indien je van plan bent een GmbH op te richten, neem gerust vrijblijvend contact op met onze Duitsland-desk om bovenstaande en eventuele andere relevante aspecten in jouw specifieke situatie door te spreken. Uiteraard kun je ook vrijblijvend contact opnemen indien je al een GmbH hebt maar je afvraagt of alles wel goed gestructureerd is.

Bron: Wed, 06 Apr 2022 10:52:43 +0100

Daniela Veldman – Striekwold LL.M. RB

Senior belastingadviseur

0545-46 36 26 d.veldman@bonsenreuling.nl Stuur een bericht

Meer weten over wat we allemaal doen?

Plan een afspraak met één van onze specialisten.

Basisregel Belastingplicht

Indien je in Nederland woont en werkt voor een Duitse werkgever is je loon normaal gesproken belast in:

 • Duitsland, voor zover je in Duitsland werkt.
 • Nederland, voor zover je in Nederland en in andere landen dan Duitsland werkt.

 

Indien je volledig in Duitsland werkt, ben je dus doorgaans met al je looninkomen in Duitsland belast. Indien je naast Duitsland ook in andere landen werkt, is dat deel van het inkomen dus vaak in Nederland belast.

 

Voorbeeld
Je woont in Nederland en werkt voor de Duitse werkgever 40% van de tijd werkelijk in Duitsland, 40% van je tijd in Nederland en 20% van je tijd in andere Europese landen. De belastingplicht is dan normaal gesproken als volgt:

 • 40% van het inkomen is in Duitsland belast. 
 • 60% van het inkomen is in Nederland belast.

Basisregel sociale zekerheid

In principe ben je sociaal verzekerd in het land waar je werkt. Als je in Duitsland werkt, ben je in Duitsland sociaal verzekerd. Indien je voor je Duitse werkgever in verschillende landen werkt, wordt het anders (en ingewikkelder). Dan kun je er normaal gesproken van uitgaan dat:

 • Indien je minder dan 25% in Nederland werkt -> je bent/blijft sociaal verzekerd in Duitsland (land werkgever).
 • Indien je meer dan 25% in Nederland werkt -> je bent/blijft sociaal verzekerd in Nederland (woonland).

 

Je bent altijd premieplichtig/sociaal verzekerd in één (EU) land. In tegenstelling tot belastingplicht, wordt de premieplicht niet opgesplitst. Zo kan het voorkomen dat een Duitse werkgever in Nederland premies voor je moet gaan afgedragen indien je feitelijk meer dan 25% van je tijd in Nederland werkt. Dan maakt het niet uit indien je ook nog een deel van je tijd in Duitsland werkt.

Uitzondering werken in Nederland door Corona

Nederland en Duitsland hebben al vrij snel na de uitbraak van Corona besloten dat, indien thuisgewerkt wordt als gevolg van Corona-maatregelen, dit geen invloed hoeft te hebben op de belasting- en premieplicht. Indien je bijvoorbeeld voor de Corona-pandemie volledig in Duitsland werkte (en dus volledig in Duitsland premies en belastingen werden afgedragen) en je door Corona bijvoorbeeld 80% thuis (in Nederland) bent gaan werken, dan mag je nog steeds in Duitsland belasting- en premieplichtig zijn. Ondanks dat de reguliere wetgeving wat anders voorschrijft.

 

Belangrijk is hierbij het volgende:

 • Het is in principe een keuzeregeling. Dit betekent dat er ook voor gekozen kan worden de reguliere wettelijke regeling toe te passen waardoor je mogelijk in een ander land belastingen en/of premies moet/kunt gaan betalen. Stem dit goed met je werkgever af.
 • De keuzeregeling geldt alleen indien je vanwege Corona thuis moet werken. Indien er andere redenen zijn geldt de keuzeregeling in principe niet. Dit kan bijvoorbeeld spelen indien je een andere functie krijgt waardoor je sowieso meer thuis gaat werken of indien het thuiswerkbeleid van de werkgever wijzigt en er veel meer thuis wordt gewerkt onafhankelijk van eventuele Corona-beperkingen.

Blijvend gewijzigd werkpatroon/meer thuiswerken (ook na Corona)

Je hoort inmiddels veel werkgevers en werknemers over een blijvend ander werkpatroon. De kans is aanwezig dat er na Corona meer thuisgewerkt blijft worden. Het is dan heel belangrijk in kaart te brengen of dit eventuele gevolgen heeft. Zoals hierboven al aangegeven kan dit gevolgen hebben voor het land waar je belasting moet betalen en/of waar je sociaal verzekerd bent.

 

Voorbeeld
Je woont in Nederland en werkte tot begin vorig jaar voor je Duitse werkgever volledig in Duitsland. Tijdens Corona is er tijdelijk deels of volledig in Nederland (thuis) gewerkt en is ervoor gekozen volledig belasting- en premieplichtig in Duitsland te blijven. Na Corona werk je 40% vanuit huis en 60% in Duitsland.

 

Nadat je vrijwillig (niet meer door Corona) 40% thuis bent blijven werken, verandert je rechtspositie. Doordat je meer dan 25% in Nederland werkt, moet je werkgever je in principe in Nederland sociaal gaan verzekeren (denk aan invloed op je pensioen, kinderbijslag, loondoorbetaling bij ziekte). Tevens word je deels in Nederland belastingplichtig (40%). Dit betekent mogelijk herleving van je hypotheekrente, verlies van een eventuele steuerklasse 3, andere belastingtarieven, etc.). Verder kan het impact hebben op bijvoorbeeld het toepasselijke arbeidsrecht, eventuele vrijstelling BPM auto van de zaak, etc.

 

De impact is dan vaak veel groter dan je verwacht. Dat hoeft niet perse beter of slechter te zijn, maar wel anders. Hierbij is het vooral van belang dit tijdig te onderkennen en te beoordelen welke gevolgen dit heeft (om vervolgens een en ander uiteraard goed te regelen). Dit is van belang voor zowel de werkgever als de werknemer.

 

Voor de volledigheid wil ik aangeven dat bovenstaande geen uitputtende opsomming is van alle mogelijk relevante wetgeving en regelingen die van belang zijn. Vanwege de leesbaarheid heb ik me beperkt tot enkele hoofdlijnen.

Publicatiedatum: 29-04-2021

Meer weten over wat we allemaal doen?

Plan een afspraak met één van onze specialisten.

Basisregel Belastingplicht

Indien je in Nederland woont en werkt voor een Duitse werkgever is je loon normaal gesproken belast in:

 • Duitsland, voor zover je in Duitsland werkt.
 • Nederland, voor zover je in Nederland en in andere landen dan Duitsland werkt.

 

Indien je volledig in Duitsland werkt, ben je dus doorgaans met al je looninkomen in Duitsland belast. Indien je naast Duitsland ook in andere landen werkt, is dat deel van het inkomen dus vaak in Nederland belast.

 

Voorbeeld
Je woont in Nederland en werkt voor de Duitse werkgever 40% van de tijd werkelijk in Duitsland, 40% van je tijd in Nederland en 20% van je tijd in andere Europese landen. De belastingplicht is dan normaal gesproken als volgt:

 • 40% van het inkomen is in Duitsland belast. 
 • 60% van het inkomen is in Nederland belast.

Basisregel sociale zekerheid

In principe ben je sociaal verzekerd in het land waar je werkt. Als je in Duitsland werkt, ben je in Duitsland sociaal verzekerd. Indien je voor je Duitse werkgever in verschillende landen werkt, wordt het anders (en ingewikkelder). Dan kun je er normaal gesproken van uitgaan dat:

 • Indien je minder dan 25% in Nederland werkt -> je bent/blijft sociaal verzekerd in Duitsland (land werkgever).
 • Indien je meer dan 25% in Nederland werkt -> je bent/blijft sociaal verzekerd in Nederland (woonland).

 

Je bent altijd premieplichtig/sociaal verzekerd in één (EU) land. In tegenstelling tot belastingplicht, wordt de premieplicht niet opgesplitst. Zo kan het voorkomen dat een Duitse werkgever in Nederland premies voor je moet gaan afgedragen indien je feitelijk meer dan 25% van je tijd in Nederland werkt. Dan maakt het niet uit indien je ook nog een deel van je tijd in Duitsland werkt.

Per 1 januari 2020: Verlaging bijtelling voor volledig elektrische auto’s tot een kwart

Per 1 januari 2020 is de bijtelling voor elektrische auto’s nogmaals verder verlaagd. De bijtelling bedraagt dan een kwart van wat de volledige bijtelling zou zijn.

 

Het moet hierbij gaan om volledig elektrische auto’s met een cataloguswaarde van maximaal € 40.000. Is de cataloguswaarde hoger, dan geldt de ‘reguliere’ halvering van de bijtelling (in plaats van een kwart).

Bijtelling volledig elektrische auto’s duurder dan in Nederland?

De bijtelling in Duitsland bij volledige elektrische is in beginsel minimaal 3% of 6% (cataloguswaarde meer dan € 40.000). Inmiddels is de bijtelling in Nederland 8% bij volledig elektrische auto’s (tendens stijgend). Bij auto’s van voor 1 januari 2019, kan het nog wel gunstig zijn nog een Nederlandse elektrische auto te rijden (in plaats van een Duitse).

Hybride auto’s

De hybride auto’s kunnen gebruik maken van de halvering van het Duitse bijtellingstarief. Wel onder de voorwaarde dat deze auto meer dan 50 km elektrisch kan rijden. In de toekomst zullen deze eisen stijgen. Vanaf 2022 moet een hybride auto minimaal 60 km elektrisch kunnen rijden. Vanaf 2025 minimaal 80 km. De hogere eisen gelden vooralsnog niet indien de CO2 uitstoot beperkt blijft tot 50 gram per kilometer.

Algemene voordelen Duitse auto van de zaak

Een Duitse auto van de zaak kent sowieso veel voordelen. Ook als het gaat om een ‘normale’ auto zonder elektrische aandrijving. Onder andere kan de aanschaf veel voordeliger zijn vanwege het niet hoeven betalen van Nederlandse bpm en Nederlandse motorrijtuigenbelasting. Ook kan er wat betreft het belastingtarief voordelen worden gehaald. Hiertoe heb ik reeds verschillende blogs geschreven. Hierin worden niet alleen de voordelen behandeld maar ook de voorwaarden en valkuilen. Wil je hier meer over lezen, bekijk dan de nieuwspagina en filter op Duitsland-desk.

 

Een Duitse auto van de zaak was al voordelig. Voor elektrische en hybride auto’s is dit voordeel nog groter geworden. Gezien de relatief nieuwe wetgeving in Duitsland en het feit dat er veel voorwaarden en valkuilen zijn, is het verstandig je door je adviseurs goed voor te laten lichten.

Publicatiedatum: 02-03-2020

Meer weten over wat we allemaal doen?

Plan een afspraak met één van onze specialisten.

De Nederlandse wetgeving

Val je onder de Nederlandse wetgeving omdat je meer dan 25% daadwerkelijk in Nederland werkt, dan val je onder de wetgeving zoals je die gewend bent. In beginsel 2 jaar loondoorbetaling door de werkgever met een minimum van ten minste 70%. Dit lijkt relatief simpel, maar dat is het in de praktijk niet.

 

Onbekendheid van de Nederlandse wetgeving bij de Duitse werkgever
In de praktijk komen wij vaak tegen dat de Duitse werkgever niet bekend is met deze Nederlandse wetgeving. Hij gaat van de Duitse wetgeving uit, dat na 6 weken zijn loondoorbetalingsplicht worden overgenomen.

 

Indien de ziekte langer duurt dan 6 weken, komt hij (of jij) vervolgens voor een verrassing te staan. Namelijk dat de loondoorbetalingsverplichting doorloopt en hij ook re-integratieverplichtingen heeft waar hij begeleiding nodig heeft van een arbo-arts.

 

Doorgaans is dit een te verzekeren risico, maar uiteraard niet meer zodra er eenmaal een langdurige ziekte is.

 

Maximering van de loondoorbetaling
In Nederland ben je vaak gewend dat de loondoorbetaling gedurende een begin periode (vaak 6 maanden tot 1 jaar) 100% van je inkomen is. Wettelijk gezien is dit echter vaak niet verplicht. Volgens het Nederlandse wetboek geldt een minimale loondoorbetalingsverplichting van 70% met een maximum dagloon van € 183,15 bruto. Dit betekent dat, indien er geen goede afspraken vooraf worden gemaakt, je werknemer ook het risico loopt aanmerkelijk minder betaald te krijgen dan je gewend was in Nederland.

Basisregel sociale zekerheid

In principe ben je sociaal verzekerd in het land waar je werkt. Als je in Duitsland werkt, ben je in Duitsland sociaal verzekerd. Indien je voor je Duitse werkgever in verschillende landen werkt, wordt het anders (en ingewikkelder). Dan kun je er normaal gesproken van uitgaan dat:

 • Indien je minder dan 25% in Nederland werkt -> je bent/blijft sociaal verzekerd in Duitsland (land werkgever).
 • Indien je meer dan 25% in Nederland werkt -> je bent/blijft sociaal verzekerd in Nederland (woonland).

 

Je bent altijd premieplichtig/sociaal verzekerd in één (EU) land. In tegenstelling tot belastingplicht, wordt de premieplicht niet opgesplitst. Zo kan het voorkomen dat een Duitse werkgever in Nederland premies voor je moet gaan afgedragen indien je feitelijk meer dan 25% van je tijd in Nederland werkt. Dan maakt het niet uit indien je ook nog een deel van je tijd in Duitsland werkt.

Per 1 januari 2020: Verlaging bijtelling voor volledig elektrische auto’s tot een kwart

Per 1 januari 2020 is de bijtelling voor elektrische auto’s nogmaals verder verlaagd. De bijtelling bedraagt dan een kwart van wat de volledige bijtelling zou zijn.

 

Het moet hierbij gaan om volledig elektrische auto’s met een cataloguswaarde van maximaal € 40.000. Is de cataloguswaarde hoger, dan geldt de ‘reguliere’ halvering van de bijtelling (in plaats van een kwart).

Bijtelling volledig elektrische auto’s duurder dan in Nederland?

De bijtelling in Duitsland bij volledige elektrische is in beginsel minimaal 3% of 6% (cataloguswaarde meer dan € 40.000). Inmiddels is de bijtelling in Nederland 8% bij volledig elektrische auto’s (tendens stijgend). Bij auto’s van voor 1 januari 2019, kan het nog wel gunstig zijn nog een Nederlandse elektrische auto te rijden (in plaats van een Duitse).

Meer weten over wat we allemaal doen?

Plan een afspraak met één van onze specialisten.

Normale regels

De normale bijtelling in Duitsland bedraagt 1% van de Duitse cataloguswaarde per maand dus 12% per jaar.

 

Indien er ook sprake is van woon-werkverkeer, dan moet de bijtelling worden verhoogd met een bijtelling welke afhankelijk is van de kilometers. Er zijn hiertoe 2 methoden:

 • 0,03% x woon-werkkilometers enkele reis x de cataloguswaarde; of
 • 0,002% x woon-werkkilometers x werkelijk aantal keren woon-werk x cataloguswaarde.

 

De eerste methode wordt vaak gebruikt indien iemand bijna elke dag naar kantoor rijdt. De tweede methode is vaak gunstiger indien minder dan 3 keer per week naar kantoor wordt gereden.

 

Verder is het mogelijk de bijtelling te bepalen op basis van een rittenregistratie, waarbij op basis van werkelijke kosten en werkelijk privégebruik de bijtelling wordt bepaald. Dit komt in de praktijk minder voor en pakt ook voor de verlaging per 1 januari 2019 anders uit. Op deze variant ga ik dan ook niet verder in.

Basisregel sociale zekerheid

In principe ben je sociaal verzekerd in het land waar je werkt. Als je in Duitsland werkt, ben je in Duitsland sociaal verzekerd. Indien je voor je Duitse werkgever in verschillende landen werkt, wordt het anders (en ingewikkelder). Dan kun je er normaal gesproken van uitgaan dat:

 • Indien je minder dan 25% in Nederland werkt -> je bent/blijft sociaal verzekerd in Duitsland (land werkgever).
 • Indien je meer dan 25% in Nederland werkt -> je bent/blijft sociaal verzekerd in Nederland (woonland).

 

Je bent altijd premieplichtig/sociaal verzekerd in één (EU) land. In tegenstelling tot belastingplicht, wordt de premieplicht niet opgesplitst. Zo kan het voorkomen dat een Duitse werkgever in Nederland premies voor je moet gaan afgedragen indien je feitelijk meer dan 25% van je tijd in Nederland werkt. Dan maakt het niet uit indien je ook nog een deel van je tijd in Duitsland werkt.

Per 1 januari 2020: Verlaging bijtelling voor volledig elektrische auto’s tot een kwart

Per 1 januari 2020 is de bijtelling voor elektrische auto’s nogmaals verder verlaagd. De bijtelling bedraagt dan een kwart van wat de volledige bijtelling zou zijn.

 

Het moet hierbij gaan om volledig elektrische auto’s met een cataloguswaarde van maximaal € 40.000. Is de cataloguswaarde hoger, dan geldt de ‘reguliere’ halvering van de bijtelling (in plaats van een kwart).

Bijtelling volledig elektrische auto’s duurder dan in Nederland?

De bijtelling in Duitsland bij volledige elektrische is in beginsel minimaal 3% of 6% (cataloguswaarde meer dan € 40.000). Inmiddels is de bijtelling in Nederland 8% bij volledig elektrische auto’s (tendens stijgend). Bij auto’s van voor 1 januari 2019, kan het nog wel gunstig zijn nog een Nederlandse elektrische auto te rijden (in plaats van een Duitse).

Meer weten over wat we allemaal doen?

Plan een afspraak met één van onze specialisten.

Normale regels

De normale bijtelling in Duitsland bedraagt 1% van de Duitse cataloguswaarde per maand dus 12% per jaar.

 

Indien er ook sprake is van woon-werkverkeer, dan moet de bijtelling worden verhoogd met een bijtelling welke afhankelijk is van de kilometers. Er zijn hiertoe 2 methoden:

 • 0,03% x woon-werkkilometers enkele reis x de cataloguswaarde; of
 • 0,002% x woon-werkkilometers x werkelijk aantal keren woon-werk x cataloguswaarde.

 

De eerste methode wordt vaak gebruikt indien iemand bijna elke dag naar kantoor rijdt. De tweede methode is vaak gunstiger indien minder dan 3 keer per week naar kantoor wordt gereden.

 

Verder is het mogelijk de bijtelling te bepalen op basis van een rittenregistratie, waarbij op basis van werkelijke kosten en werkelijk privégebruik de bijtelling wordt bepaald. Dit komt in de praktijk minder voor en pakt ook voor de verlaging per 1 januari 2019 anders uit. Op deze variant ga ik dan ook niet verder in.

Basisregel sociale zekerheid

In principe ben je sociaal verzekerd in het land waar je werkt. Als je in Duitsland werkt, ben je in Duitsland sociaal verzekerd. Indien je voor je Duitse werkgever in verschillende landen werkt, wordt het anders (en ingewikkelder). Dan kun je er normaal gesproken van uitgaan dat:

 • Indien je minder dan 25% in Nederland werkt -> je bent/blijft sociaal verzekerd in Duitsland (land werkgever).
 • Indien je meer dan 25% in Nederland werkt -> je bent/blijft sociaal verzekerd in Nederland (woonland).

 

Je bent altijd premieplichtig/sociaal verzekerd in één (EU) land. In tegenstelling tot belastingplicht, wordt de premieplicht niet opgesplitst. Zo kan het voorkomen dat een Duitse werkgever in Nederland premies voor je moet gaan afgedragen indien je feitelijk meer dan 25% van je tijd in Nederland werkt. Dan maakt het niet uit indien je ook nog een deel van je tijd in Duitsland werkt.

Per 1 januari 2020: Verlaging bijtelling voor volledig elektrische auto’s tot een kwart

Per 1 januari 2020 is de bijtelling voor elektrische auto’s nogmaals verder verlaagd. De bijtelling bedraagt dan een kwart van wat de volledige bijtelling zou zijn.

 

Het moet hierbij gaan om volledig elektrische auto’s met een cataloguswaarde van maximaal € 40.000. Is de cataloguswaarde hoger, dan geldt de ‘reguliere’ halvering van de bijtelling (in plaats van een kwart).

Bijtelling volledig elektrische auto’s duurder dan in Nederland?

De bijtelling in Duitsland bij volledige elektrische is in beginsel minimaal 3% of 6% (cataloguswaarde meer dan € 40.000). Inmiddels is de bijtelling in Nederland 8% bij volledig elektrische auto’s (tendens stijgend). Bij auto’s van voor 1 januari 2019, kan het nog wel gunstig zijn nog een Nederlandse elektrische auto te rijden (in plaats van een Duitse).

Meer weten over wat we allemaal doen?

Plan een afspraak met één van onze specialisten.

Normale regels

De normale bijtelling in Duitsland bedraagt 1% van de Duitse cataloguswaarde per maand dus 12% per jaar.

 

Indien er ook sprake is van woon-werkverkeer, dan moet de bijtelling worden verhoogd met een bijtelling welke afhankelijk is van de kilometers. Er zijn hiertoe 2 methoden:

 • 0,03% x woon-werkkilometers enkele reis x de cataloguswaarde; of
 • 0,002% x woon-werkkilometers x werkelijk aantal keren woon-werk x cataloguswaarde.

 

De eerste methode wordt vaak gebruikt indien iemand bijna elke dag naar kantoor rijdt. De tweede methode is vaak gunstiger indien minder dan 3 keer per week naar kantoor wordt gereden.

 

Verder is het mogelijk de bijtelling te bepalen op basis van een rittenregistratie, waarbij op basis van werkelijke kosten en werkelijk privégebruik de bijtelling wordt bepaald. Dit komt in de praktijk minder voor en pakt ook voor de verlaging per 1 januari 2019 anders uit. Op deze variant ga ik dan ook niet verder in.

Basisregel sociale zekerheid

In principe ben je sociaal verzekerd in het land waar je werkt. Als je in Duitsland werkt, ben je in Duitsland sociaal verzekerd. Indien je voor je Duitse werkgever in verschillende landen werkt, wordt het anders (en ingewikkelder). Dan kun je er normaal gesproken van uitgaan dat:

 • Indien je minder dan 25% in Nederland werkt -> je bent/blijft sociaal verzekerd in Duitsland (land werkgever).
 • Indien je meer dan 25% in Nederland werkt -> je bent/blijft sociaal verzekerd in Nederland (woonland).

 

Je bent altijd premieplichtig/sociaal verzekerd in één (EU) land. In tegenstelling tot belastingplicht, wordt de premieplicht niet opgesplitst. Zo kan het voorkomen dat een Duitse werkgever in Nederland premies voor je moet gaan afgedragen indien je feitelijk meer dan 25% van je tijd in Nederland werkt. Dan maakt het niet uit indien je ook nog een deel van je tijd in Duitsland werkt.

Per 1 januari 2020: Verlaging bijtelling voor volledig elektrische auto’s tot een kwart

Per 1 januari 2020 is de bijtelling voor elektrische auto’s nogmaals verder verlaagd. De bijtelling bedraagt dan een kwart van wat de volledige bijtelling zou zijn.

 

Het moet hierbij gaan om volledig elektrische auto’s met een cataloguswaarde van maximaal € 40.000. Is de cataloguswaarde hoger, dan geldt de ‘reguliere’ halvering van de bijtelling (in plaats van een kwart).

Bijtelling volledig elektrische auto’s duurder dan in Nederland?

De bijtelling in Duitsland bij volledige elektrische is in beginsel minimaal 3% of 6% (cataloguswaarde meer dan € 40.000). Inmiddels is de bijtelling in Nederland 8% bij volledig elektrische auto’s (tendens stijgend). Bij auto’s van voor 1 januari 2019, kan het nog wel gunstig zijn nog een Nederlandse elektrische auto te rijden (in plaats van een Duitse).

Tot slot

Zoals zo vaak bij grensoverschrijdend werken, is het ook wat betreft de pensioenregeling even goed opletten. Wanneer je echter vooraf een en ander oppakt / laat beoordelen is het ook wat betreft de pensioenregeling vaak goed te regelen.

 

In de categorie “Duitsland-desk” vind je meer blogs over het hebben van een dienstbetrekking bij een Duitse werkgever. Ik behandel hierin diverse onderwerpen die mijns inziens van belang zijn. Kijk gerust naar mijn andere blogs, waaronder een blog waarin ik een globaal overzicht geef over diverse van belang zijnde aspecten.

 

Publicatiedatum: 25-07-2018

Meer weten over wat we allemaal doen?

Plan een afspraak met één van onze specialisten.

Basisregel Belastingplicht

Indien je in Nederland woont en werkt voor een Duitse werkgever is je loon normaal gesproken belast in:

 • Duitsland, voor zover je in Duitsland werkt.
 • Nederland, voor zover je in Nederland en in andere landen dan Duitsland werkt.

 

Indien je volledig in Duitsland werkt, ben je dus doorgaans met al je looninkomen in Duitsland belast. Indien je naast Duitsland ook in andere landen werkt, is dat deel van het inkomen dus vaak in Nederland belast.

 

Voorbeeld
Je woont in Nederland en werkt voor de Duitse werkgever 40% van de tijd werkelijk in Duitsland, 40% van je tijd in Nederland en 20% van je tijd in andere Europese landen. De belastingplicht is dan normaal gesproken als volgt:

 • 40% van het inkomen is in Duitsland belast. 
 • 60% van het inkomen is in Nederland belast.

Basisregel sociale zekerheid

In principe ben je sociaal verzekerd in het land waar je werkt. Als je in Duitsland werkt, ben je in Duitsland sociaal verzekerd. Indien je voor je Duitse werkgever in verschillende landen werkt, wordt het anders (en ingewikkelder). Dan kun je er normaal gesproken van uitgaan dat:

 • Indien je minder dan 25% in Nederland werkt -> je bent/blijft sociaal verzekerd in Duitsland (land werkgever).
 • Indien je meer dan 25% in Nederland werkt -> je bent/blijft sociaal verzekerd in Nederland (woonland).

 

Je bent altijd premieplichtig/sociaal verzekerd in één (EU) land. In tegenstelling tot belastingplicht, wordt de premieplicht niet opgesplitst. Zo kan het voorkomen dat een Duitse werkgever in Nederland premies voor je moet gaan afgedragen indien je feitelijk meer dan 25% van je tijd in Nederland werkt. Dan maakt het niet uit indien je ook nog een deel van je tijd in Duitsland werkt.

Uitzondering werken in Nederland door Corona

Nederland en Duitsland hebben al vrij snel na de uitbraak van Corona besloten dat, indien thuisgewerkt wordt als gevolg van Corona-maatregelen, dit geen invloed hoeft te hebben op de belasting- en premieplicht. Indien je bijvoorbeeld voor de Corona-pandemie volledig in Duitsland werkte (en dus volledig in Duitsland premies en belastingen werden afgedragen) en je door Corona bijvoorbeeld 80% thuis (in Nederland) bent gaan werken, dan mag je nog steeds in Duitsland belasting- en premieplichtig zijn. Ondanks dat de reguliere wetgeving wat anders voorschrijft.

 

Belangrijk is hierbij het volgende:

 • Het is in principe een keuzeregeling. Dit betekent dat er ook voor gekozen kan worden de reguliere wettelijke regeling toe te passen waardoor je mogelijk in een ander land belastingen en/of premies moet/kunt gaan betalen. Stem dit goed met je werkgever af.
 • De keuzeregeling geldt alleen indien je vanwege Corona thuis moet werken. Indien er andere redenen zijn geldt de keuzeregeling in principe niet. Dit kan bijvoorbeeld spelen indien je een andere functie krijgt waardoor je sowieso meer thuis gaat werken of indien het thuiswerkbeleid van de werkgever wijzigt en er veel meer thuis wordt gewerkt onafhankelijk van eventuele Corona-beperkingen.

Blijvend gewijzigd werkpatroon/meer thuiswerken (ook na Corona)

Je hoort inmiddels veel werkgevers en werknemers over een blijvend ander werkpatroon. De kans is aanwezig dat er na Corona meer thuisgewerkt blijft worden. Het is dan heel belangrijk in kaart te brengen of dit eventuele gevolgen heeft. Zoals hierboven al aangegeven kan dit gevolgen hebben voor het land waar je belasting moet betalen en/of waar je sociaal verzekerd bent.

 

Voorbeeld
Je woont in Nederland en werkte tot begin vorig jaar voor je Duitse werkgever volledig in Duitsland. Tijdens Corona is er tijdelijk deels of volledig in Nederland (thuis) gewerkt en is ervoor gekozen volledig belasting- en premieplichtig in Duitsland te blijven. Na Corona werk je 40% vanuit huis en 60% in Duitsland.

 

Nadat je vrijwillig (niet meer door Corona) 40% thuis bent blijven werken, verandert je rechtspositie. Doordat je meer dan 25% in Nederland werkt, moet je werkgever je in principe in Nederland sociaal gaan verzekeren (denk aan invloed op je pensioen, kinderbijslag, loondoorbetaling bij ziekte). Tevens word je deels in Nederland belastingplichtig (40%). Dit betekent mogelijk herleving van je hypotheekrente, verlies van een eventuele steuerklasse 3, andere belastingtarieven, etc.). Verder kan het impact hebben op bijvoorbeeld het toepasselijke arbeidsrecht, eventuele vrijstelling BPM auto van de zaak, etc.

 

De impact is dan vaak veel groter dan je verwacht. Dat hoeft niet perse beter of slechter te zijn, maar wel anders. Hierbij is het vooral van belang dit tijdig te onderkennen en te beoordelen welke gevolgen dit heeft (om vervolgens een en ander uiteraard goed te regelen). Dit is van belang voor zowel de werkgever als de werknemer.

 

Voor de volledigheid wil ik aangeven dat bovenstaande geen uitputtende opsomming is van alle mogelijk relevante wetgeving en regelingen die van belang zijn. Vanwege de leesbaarheid heb ik me beperkt tot enkele hoofdlijnen.

Publicatiedatum: 29-04-2021

Tot slot

Bovenstaand enkele algemene opmerkingen omtrent het oprichten van een GmbH. Een GmbH oprichten hoeft, indien nodig, niet meer dan 1-2 weken te duren, maar iets meer tijd is wel wenselijk. Daarnaast duurt het na oprichting vaak nog wel 3-4 weken voordat alle fiscale nummers er ook zijn.

 

Deze uitwerking is uiteraard niet limitatief en uiteraard is alles ook niet uitputtend uitgewerkt. Het oprichten van een GmbH blijft maatwerk, maar wellicht dat bovenstaande al wel een nadere verduidelijking is. Indien er vragen zijn of indien begeleiding bij de oprichting van de GmbH nodig is, kun je vrijblijvend contact opnemen met mij of één van mijn collega’s.

Publicatiedatum: 01-09-2017

Meer weten over wat we allemaal doen?

Plan een afspraak met één van onze specialisten.

Normale regels

De normale bijtelling in Duitsland bedraagt 1% van de Duitse cataloguswaarde per maand dus 12% per jaar.

 

Indien er ook sprake is van woon-werkverkeer, dan moet de bijtelling worden verhoogd met een bijtelling welke afhankelijk is van de kilometers. Er zijn hiertoe 2 methoden:

 • 0,03% x woon-werkkilometers enkele reis x de cataloguswaarde; of
 • 0,002% x woon-werkkilometers x werkelijk aantal keren woon-werk x cataloguswaarde.

 

De eerste methode wordt vaak gebruikt indien iemand bijna elke dag naar kantoor rijdt. De tweede methode is vaak gunstiger indien minder dan 3 keer per week naar kantoor wordt gereden.

 

Verder is het mogelijk de bijtelling te bepalen op basis van een rittenregistratie, waarbij op basis van werkelijke kosten en werkelijk privégebruik de bijtelling wordt bepaald. Dit komt in de praktijk minder voor en pakt ook voor de verlaging per 1 januari 2019 anders uit. Op deze variant ga ik dan ook niet verder in.

Basisregel sociale zekerheid

In principe ben je sociaal verzekerd in het land waar je werkt. Als je in Duitsland werkt, ben je in Duitsland sociaal verzekerd. Indien je voor je Duitse werkgever in verschillende landen werkt, wordt het anders (en ingewikkelder). Dan kun je er normaal gesproken van uitgaan dat:

 • Indien je minder dan 25% in Nederland werkt -> je bent/blijft sociaal verzekerd in Duitsland (land werkgever).
 • Indien je meer dan 25% in Nederland werkt -> je bent/blijft sociaal verzekerd in Nederland (woonland).

 

Je bent altijd premieplichtig/sociaal verzekerd in één (EU) land. In tegenstelling tot belastingplicht, wordt de premieplicht niet opgesplitst. Zo kan het voorkomen dat een Duitse werkgever in Nederland premies voor je moet gaan afgedragen indien je feitelijk meer dan 25% van je tijd in Nederland werkt. Dan maakt het niet uit indien je ook nog een deel van je tijd in Duitsland werkt.

Volledig voorkomen van dividendbelastingheffing

Op basis van Europese regelgeving mag er in sommige situaties helemaal geen dividendbelasting worden ingehouden. Dit is het geval indien een lichaam tenminste 10% van het aandelenbelang in een vennootschap houdt die in een ander Europees land is gevestigd. Dit betekent dat indien bijvoorbeeld een Nederlandse bv tenminste 10% van de aandelen in bijvoorbeeld een GmbH houdt, er bij een dividenduitkering in principe geen Duitse dividendbelasting verschuldigd is.

 

Duitsland stelt echter, in tegenstelling tot Nederland, niet standaard dergelijke dividenden vrij van dividendbelasting. In Duitsland blijft de dividendbelasting verschuldigd, tenzij vooraf een vrijstelling is aangevraagd en wordt afgegeven (de zogenoemde Kapitalertragsteuerfreistellung).

Per 1 januari 2020: Verlaging bijtelling voor volledig elektrische auto’s tot een kwart

Per 1 januari 2020 is de bijtelling voor elektrische auto’s nogmaals verder verlaagd. De bijtelling bedraagt dan een kwart van wat de volledige bijtelling zou zijn.

 

Het moet hierbij gaan om volledig elektrische auto’s met een cataloguswaarde van maximaal € 40.000. Is de cataloguswaarde hoger, dan geldt de ‘reguliere’ halvering van de bijtelling (in plaats van een kwart).

Nieuwe regeling in het verdrag: vrijstelling vaak wel mogelijk

In het nieuwe belastingverdrag is er een nieuwe regeling opgenomen. Indien namelijk de uiteindelijk aandeelhouder(s) in Nederland wonen, is Duitsland gehouden een dividendbelastingvrijstelling te verlenen indien een Nederlandse rechtspersoon een aandelenbelang houdt in een Duitse entiteit (bijvoorbeeld GmbH). Dit is alleen anders indien de Duitse belastingdienst zelf kan aantonen dat er sprake is van een misbruik situatie. Dit maakt het aanvragen van een vrijstelling in principe eenvoudiger.

 

Op dit moment is het echter helaas nog niet uitgekristalliseerd of deze nieuwe regeling ook zo eenvoudig uitgelegd gaat worden. De Duitse belastingdienst neemt vooralsnog het standpunt in dat de verdragsrechtelijke regeling niet direct toepasbaar is op het Duitse recht. Vandaar dat het van belang blijft rekening te houden met de nationale Duitse wetgeving. Dit betekent doorgaans dat het voor wat betreft de dividendbelastingvrijstelling raadzaam is geen aandelenbelang in een Duitse entiteit te houden via een passieve holding, maar het wenselijk is het aandelenbelang via een actieve entiteit te houden.

Niet alleen bij formele dividenduitkering

Niet alleen bij formele dividenduitkeringen is eventuele dividendbelasting verschuldigd. Dit geldt ook bij zogenoemde fictieve dividenduitkering. Van zo’n fictieve uitkering is bijvoorbeeld sprake indien gelieerde rechtspersonen zaken met elkaar doen waarbij achteraf komt vast te staan dat er geen zakelijke prijs is gehanteerd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een GmbH die een factuur stuurt voor dienstverlening aan haar Nederlandse aandeelhouder (bv), waarbij achteraf komt vast te staan dat de prijs te laag was. Dan is er sprake van een fictieve dividenduitkering voor zover de prijs afwijkt van een zakelijke prijs.

 

Voorbeeld
Een Duitse GmbH helpt de Nederlandse aandeelhouder bij de verkoop van haar producten in Duitsland en stuurt voor deze dienst een factuur van € 100.000 jaarlijks. Bij een controle stelt de belastingdienst dat deze dienstverlening had moet worden verrekend voor een bedrag van € 150.000 per jaar. De Duitse belastingdienst corrigeert de afrekenen met € 50.000. Naast het feit dat er over € 50.000 meer winst afgerekend moet worden, zal de belastingdienst ook een fictieve dividenduitkering constateren vanwege niet zakelijk handelen. Deze fictieve uitkering van € 50.000 is dan ook belast met 25% Kapitalertragsteuer, tenzij een vrijstelling is aangevraagd en afgegeven.

Waar moet je opletten voor wat betreft de dividendbelasting

Allereerst is het van belang om tijdig eventueel te veel afgedragen dividendbelasting terug te vragen in Duitsland. Dit kan tussen de 10% en 20% aan belastingheffing schelen.

 

Indien een Nederlandse entiteit (denk aan bv/nv) een aandelenbelang heeft in een Duitse entiteit (denk aan GmbH/AG), dan is zelfs vaak een vrijstelling mogelijk. Vraag dan de vrijstelling wel tijdig aan. Met name indien je het risico loopt van een zogenoemde fictieve dividenduitkering, omdat de belastingdienst van mening is dat er geen zakelijke prijzen tussen de gelieerde ondernemingen is afgerekend.

 

Verder is het vooralsnog onwenselijk een Duitse deelneming te houden door middel van een passieve holding. Dit levert vaak problemen op bij het aanvragen van de dividendbelastingvrijstelling.

Meer weten over wat we allemaal doen?

Plan een afspraak met één van onze specialisten.

Het oude recht

Onder het oude verdrag werden bestuurders van een rechtspersoon (bijvoorbeeld de bestuurder van een bv/GmbH) op dezelfde wijze behandeld als normale werknemers. Samengevat betaalde je als Nederlander in Duitsland alleen belasting voor zover je in Duitsland werkte, indien je:

 

 • Werkte voor een in Duitsland gevestigde werkgever of
 • Je meer dan 183 dagen per kalenderjaar in Duitsland aanwezig bent

Als je in Nederland werkt, betaal je belasting in Nederland. Als je in Duitsland werkt, betaal je dus ook belasting in Nederland, tenzij je meer dan 183 dagen per jaar in Duitsland aanwezig bent of je een Duitse werkgever hebt.

Basisregel sociale zekerheid

In principe ben je sociaal verzekerd in het land waar je werkt. Als je in Duitsland werkt, ben je in Duitsland sociaal verzekerd. Indien je voor je Duitse werkgever in verschillende landen werkt, wordt het anders (en ingewikkelder). Dan kun je er normaal gesproken van uitgaan dat:

 • Indien je minder dan 25% in Nederland werkt -> je bent/blijft sociaal verzekerd in Duitsland (land werkgever).
 • Indien je meer dan 25% in Nederland werkt -> je bent/blijft sociaal verzekerd in Nederland (woonland).

 

Je bent altijd premieplichtig/sociaal verzekerd in één (EU) land. In tegenstelling tot belastingplicht, wordt de premieplicht niet opgesplitst. Zo kan het voorkomen dat een Duitse werkgever in Nederland premies voor je moet gaan afgedragen indien je feitelijk meer dan 25% van je tijd in Nederland werkt. Dan maakt het niet uit indien je ook nog een deel van je tijd in Duitsland werkt.

Per 1 januari 2020: Verlaging bijtelling voor volledig elektrische auto’s tot een kwart

Per 1 januari 2020 is de bijtelling voor elektrische auto’s nogmaals verder verlaagd. De bijtelling bedraagt dan een kwart van wat de volledige bijtelling zou zijn.

 

Het moet hierbij gaan om volledig elektrische auto’s met een cataloguswaarde van maximaal € 40.000. Is de cataloguswaarde hoger, dan geldt de ‘reguliere’ halvering van de bijtelling (in plaats van een kwart).

Bijtelling volledig elektrische auto’s duurder dan in Nederland?

De bijtelling in Duitsland bij volledige elektrische is in beginsel minimaal 3% of 6% (cataloguswaarde meer dan € 40.000). Inmiddels is de bijtelling in Nederland 8% bij volledig elektrische auto’s (tendens stijgend). Bij auto’s van voor 1 januari 2019, kan het nog wel gunstig zijn nog een Nederlandse elektrische auto te rijden (in plaats van een Duitse).

Hybride auto’s

De hybride auto’s kunnen gebruik maken van de halvering van het Duitse bijtellingstarief. Wel onder de voorwaarde dat deze auto meer dan 50 km elektrisch kan rijden. In de toekomst zullen deze eisen stijgen. Vanaf 2022 moet een hybride auto minimaal 60 km elektrisch kunnen rijden. Vanaf 2025 minimaal 80 km. De hogere eisen gelden vooralsnog niet indien de CO2 uitstoot beperkt blijft tot 50 gram per kilometer.

Algemene voordelen Duitse auto van de zaak

Een Duitse auto van de zaak kent sowieso veel voordelen. Ook als het gaat om een ‘normale’ auto zonder elektrische aandrijving. Onder andere kan de aanschaf veel voordeliger zijn vanwege het niet hoeven betalen van Nederlandse bpm en Nederlandse motorrijtuigenbelasting. Ook kan er wat betreft het belastingtarief voordelen worden gehaald. Hiertoe heb ik reeds verschillende blogs geschreven. Hierin worden niet alleen de voordelen behandeld maar ook de voorwaarden en valkuilen. Wil je hier meer over lezen, bekijk dan de nieuwspagina en filter op Duitsland-desk.

 

Een Duitse auto van de zaak was al voordelig. Voor elektrische en hybride auto’s is dit voordeel nog groter geworden. Gezien de relatief nieuwe wetgeving in Duitsland en het feit dat er veel voorwaarden en valkuilen zijn, is het verstandig je door je adviseurs goed voor te laten lichten.

Publicatiedatum: 02-03-2020

Meer weten over wat we allemaal doen?

Plan een afspraak met één van onze specialisten.