Omzet

Om in aanmerking te komen voor de NOW 8e aanvraagperiode, geldt een omzetdaling van minimaal 20% in de maanden januari, februari en maart 2022 ten opzichte van de omzet van 2019 gedeeld door vier.

 

Voor de berekening van de tegemoetkoming geldt een maximum van 90% omzetdaling.

 

Let op: Als jouw onderneming na 1 januari 2019 is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, geldt een afwijkende omzetperiode. Neem in dat geval contact met ons op.

Loonsom en vrijstellingspercentage

De loonsom van oktober 2021 wordt als referentiemaand voor de subsidiehoogte gehanteerd. De loonsom van oktober 2021 moet worden vergeleken met de loonsom van de maanden januari, februari en maart 2022.

 

De loonsom mag met maximaal 15% dalen (ten opzichte van de loonsom in oktober 2021) zonder dat dit gevolgen heeft voor de definitieve tegemoetkoming.

Opslag werkgeverslasten

De vaste (forfaitaire) opslag voor de werkgeverslasten (zoals vakantiegeld en pensioenpremies) bedraagt 30%.

Hoogte subsidie

De subsidie vergoedt 85% van de loonkosten (inclusief opslag).

 

Het maximaal te vergoeden loon per werknemer betreft maximaal tweemaal het dagloon, zijnde maximaal
€ 9.952 per maand.

Aanvullende voorwaarden

 • Indien je een subsidievoorschot van € 125.000 of meer ontvangt of de subsidie op € 125.000 of meer wordt vastgesteld, dien je te verklaren dat je geen dividenden uitkeert, geen bonussen (waaronder winstdelingen) uitkeert aan het bestuur en geen eigen aandelen inkoopt. Deze voorwaarde geldt voor het jaar 2022.
 • Indien het een aanvraag op werkmaatschappij-niveau betreft, dan mag de moedermaatschappij of het groepshoofd van de groep waar de werkmaatschappij onderdeel van is ook geen bonussen uitkeren en mag de groep geen dividend/winstuitkering uitkeren of eigen aandelen inkopen. Dit geldt ook als jouw voorschot of jouw definitieve tegemoetkoming lager is dan € 125.000.
  Let op: Ontvang je een voorschot of een definitieve subsidie van meer dan € 125.000? Dan moet je een overeenkomst sluiten met een vertegenwoordiging van werknemers over het bonus- en dividendbeleid. De overeenkomst moet aanwezig zijn bij de aanvraag van de vaststelling van de NOW achtste aanvraagperiode.
 • Als je de arbeidsovereenkomst van een werknemer in de subsidieperiode beëindigt of niet verlengt, dan heb je een inspanningsplicht om de werknemer te begeleiden naar ander werk.
 • Indien je tussen 1 januari en 31 maart 2022 een aanvraag doet voor bedrijfseconomisch ontslag, heb je de plicht dit te melden via UWV Telefoon NOW (088 – 898 20 04). Meld je dit niet uiterlijk op 13 april 2022, dan wordt de definitieve subsidie met 5% verlaagd.
 • Je moet als werkgever verklaren dat jij je in zal spannen om werknemers te stimuleren om deel te nemen aan een ontwikkeladvies of aan scholing. Deze bij-/omscholing is mogelijk via de bestaande Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen en de SLIM-regeling. Daarnaast is er een aanvullend noodfonds: “NL leert door”. Met behulp van dit fonds kunnen werknemers kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen volgen, om zich te kunnen aanpassen naar de nieuwe economische situatie.
 • Je ontvangt na de aanvraag wederom een voorschot van 80% van het subsidiebedrag en bij de vaststelling de overige 20%.

Tot slot

Voor de volledigheid: na indiening van de NOW-aanvraag gelden voor jou als werkgever een aantal overige voorwaarden. Om te voorkomen dat deze na indiening van de aanvraag worden vergeten, worden deze hierna opgesomd:

 

 • Streef ernaar om de loonsom in de maanden januari, februari en maart 2022 niet lager te laten zijn dan in oktober 2021. Een dalende loonsom (meer dan 15%, in verband met het vrijstellingspercentage) leidt tot een flink(!) lagere subsidie. Houd werknemers, ongeacht de contractvorm, dan ook zo veel mogelijk in dienst en betaal het loon van de werknemers door. Mocht dit toch niet lukken, houd er dan rekening mee dat de subsidie alsnog deels wordt gekort en reserveer dan in ieder geval een deel, omdat er later een mogelijke terugbetalingsverplichting ontstaat. Per saldo bespaar je altijd door jouw loonsom zo laag mogelijk te houden omdat nooit 100% wordt gecompenseerd, maar je kunt wel relatief goedkoop personeel hun volledige salaris doorbetalen.
 • Gebruik de subsidie alleen om de loonsom te betalen.
 • Informeer jouw ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of werknemers over de tegemoetkoming.
 • Houd een administratie bij waarmee UWV kan controleren of je aan alle voorwaarden voor de tegemoetkoming voldoet. Bewaar dit tot 5 jaar na de vaststelling van de tegemoetkoming.
 • Blijf de loonaangifte op tijd doen.
 • Informeer UWV indien er omstandigheden zijn die gevolgen hebben voor de tegemoetkoming, bijvoorbeeld als het bedrijf stopt.
 • Werk mee aan onderzoek van UWV als dat nodig is om een beslissing over de tegemoetkoming te nemen.

Meer weten over wat we allemaal doen?

Plan een afspraak met één van onze specialisten.