Waar wordt naar gekeken bij definitieve vaststelling?

Bij de definitieve vaststelling kijkt het UWV echter niet alleen naar de omzetdaling, maar ook naar de loonsom. De subsidie is bij de NOW 1 gebaseerd op de loonsom in de maanden maart, april en mei 2020. De loonsom in deze drie maanden wordt vergeleken met de loonsom van januari 2020* als referentiemaand. Als de totale loonsom in deze drie maanden lager is dan driemaal de loonsom van januari 2020*, dan wordt het subsidiebedrag bij de definitieve vaststelling gecorrigeerd waardoor het subsidiebedrag (een stuk) lager wordt. Bij de toekenning van het voorschot is nog geen rekening gehouden met een eventueel dalende loonsom. Hierdoor moet bij een dalende loonsom na de definitieve vaststelling vaak een flink bedrag (tot zelfs het gehele voorschot) worden terugbetaald.

* Indien de loonsom van januari 2020 niet bekend is, geldt de loonsom van november 2019 als referentiemaand.

Waarom deze correctie van de subsidie?

De NOW subsidie is door de overheid verstrekt met als doel dat je als werkgever jouw werknemers zo veel mogelijk in dienst houdt en doorbetaalt. Als jouw loonsom is gedaald, gaat het UWV er eigenlijk vanuit dat je jouw werknemers niet in dienst hebt gehouden of niet hebt doorbetaald. Bij een daling van de loonsom wordt daarom automatisch het definitieve subsidiebedrag naar beneden gecorrigeerd.

 

Maar een dalende loonsom kan zich ook voordoen als je jouw werknemers wél netjes in dienst hebt gehouden en doorbetaald, namelijk als de loonsom in de referentiemaand januari 2020* incidenteel hoog was. De daling van de loonsom wordt dan veroorzaakt doordat de loonsom in januari 2020* niet representatief was. De overheid heeft aangegeven dat het in zulke situaties, waarbij een daling van de loonsom wordt veroorzaakt door een ongewoon hoge loonsom in januari 2020*, niet de bedoeling is de subsidie te corrigeren.

Incidenteel loon

Onder ‘incidenteel loon’ wordt verstaan het loon dat – naast het reguliere loon en de vakantiebijslag -wordt uitbetaald naar aanleiding van afspraken in de arbeidsovereenkomst of cao en dat niet afhankelijk is van bedrijfsresultaten of prestaties van de werknemer. Hierbij kan gedacht worden aan een 13e maand, bonus, nabetaling van vakantiegeld, verrekening (reis)kostenvergoeding en/of een nabetaling van overuren. In dat geval is de referentiemaand januari 2020* niet representatief en leidt een correctie op de subsidie tot een onrechtvaardige situatie.

 

Daarnaast kan er sprake zijn van een niet-representatieve referentiemaand, in de volgende gevallen:

  • een werknemer is vóór 1 januari 2020 uit dienst gegaan, maar de eindafrekening is als all-in-loon verloond in januari 2020
  • er is sprake van opvolgend werkgeverschap, waaronder tevens de situatie kan vallen van inleenkrachten die na januari 2020* bij jou als inlener in dienst zijn gekomen

Wat te doen bij een gedaalde loonsom?

Vanaf 7 oktober 2020 tot 31 oktober 2021 kan de definitieve vaststelling van de NOW 1 worden aangevraagd. Het UWV berekent de definitieve subsidie waar je recht op hebt en legt deze beslissing vast in een brief (beschikking). Indien jouw loonsom is gedaald, zal het UWV de subsidie in deze beschikking waarschijnlijk naar beneden corrigeren.

 

Als je vermoedt dat het UWV ten onrechte jouw subsidie heeft verlaagd vanwege de dalende loonsom, kun je bezwaar maken tegen de beslissing van UWV.

 

Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Wouter Koolmees heeft recent aangegeven dat als je bezwaar maakt tegen de beschikking van het UWV, nader zal worden bekeken of maatwerk kan worden geleverd. Hierbij wordt volgens minister Koolmees nadrukkelijk rekening gehouden met incidentele

beloningen in de referentiemaand, die hebben geleid tot een niet-representatieve loonsom.

Bezwaar maken kan bij een incidenteel hoge loonsom in januari 2020* dus zeker zinvol zijn.

 

Let op: als jouw loonsom is gedaald vanwege andere redenen (bijvoorbeeld als gevolg van ontslag/vertrek van een werknemer of bedrijfseconomisch ontslag), is de subsidie waarschijnlijk terecht naar beneden gecorrigeerd. Bezwaar maken zal dan waarschijnlijk weinig zin hebben. Het is dus van belang om na te gaan door welke oorzaak jouw loonsom is gedaald.

 

Voor het aantekenen van bezwaar geldt een bezwaartermijn van 6 weken na de beschikking van het UWV, daarna vervalt de mogelijkheid om bezwaar te maken. Zorg er dus voor dat je op tijd bezwaar maakt!

 

* Indien de loonsom van januari 2020 niet bekend is, geldt de loonsom van november 2019 als referentiemaand.

 

Publicatiedatum: 16-09-2021

Meer weten over wat we allemaal doen?

Plan een afspraak met één van onze specialisten.